О нас

Компания хакида

“БЕСТ ГЕТА” Узбекистоннинг етакчи компанияларидан бири булиб,турар жой ва турар жой булмаган обьектларни капитал таъмирлаш ва безак беришга ихтисослашгандир. Бизнинг компания узининг асосий фаолиятидан ташкари курилиш ишларининг барча турлари билан шугулланади.

2008 йил ташкил этилганидан буен компания томонидан мураккаблиги ва микеси турли булган биноларни таъмирлаш ва безак бериш буйича купдан куп проектлар амалга оширилган.

Таъмирлаш-қурилиш ва сайқал бериш ишлари компания томонидан қисқа муддатларда ва буюртмачига тўлиқ топшириш билан амалга оширилади.

Компания томонидан таклиф килинадиган хизматлар руйхатида кенг микесдаги курилиш,монтаж ва безак бериш ишлари маққул бўладиган нархларда курсатилган.

 

Компаниянинг максади

Компаниянинг максади-таьмирлаш,безак бериш ва техник хизмат курсатиш буйича юкори сифатли хизматларни такдим этиш, янги технологияларни узлуксиз узлаштириш ва жараёнларни автоматизациялашдан иборатдир.

“БЕСТ ГЕТА”компанияси ишлаш жараенида илгор замонавий технологиялардан,халкаро хамда узимизда ишлаб чикарилган хом аше материаллардан фойдаланади.

“БЕСТ ГЕТА”командаси курилиш,таъмирлаш хамда безак бериш ишларида юкори малакали,тажрибали булган мутахасислардан ташкил топган.

Ишлаш жараенида биз куйидаги тамойилларга риоя киламиз:

 • Мижозлар билан очиклик,хакикатгуйлик,ошкоралик
 • Хамкорликга кулай шароитлар
 • Лойиханинг бюджети,сифати ва муддати устидан назорат
 • Мижозларга индивидуал ендашув
 • Хавфсизлик ва техник регламентга катьий амал килиш
 • Курилиш таъмирлаш ишлари тугагач кафолатли хизмат курсатиш

Биз сиз билан хамкорлик килшишдан мамнунмиз ва сизни кизиктирган маълумотларни ушбу телефон номерлари оркали беришга тайермиз. +998 (90) 961 47 65, +998 (97) 771 47 65

 

Биз билан хамкорлик афзалликлари
 

«BEST GETA» компанияси мижозларига узини ишончли,баркарор партнер сифатида намоен килди.Буюртмачилар бизга ракобатдошликда қуйидаги устунликларимиз туфайли ишонадилар:

 • Курсатилаетган хизматларнинг сифат даражаси халкаро ва ички стандартларга мувофиклиги
 • Ишончли пудратчилар ва махсулот етказиб берувчилар билан узок муддатли хамкорлик
 • Ностандарт мураккаб буюртмалар билан ишлаш тажрибасининг мавжудлиги
 • 3 йилгача кафолат
 • Махсулот ишлаб чикарувчилар ва етказиб берувчилар тамонидан кушимча чегирмалар хисобига бюджетни оптималлаштириш.Нархлашнинг очик ойдинлиги
 • Иш жараенининг хар бир боскичини хисобот килиш
 • Бинонинг ички ва ташки кисмларини эксклюзив профессионал дизайни